• darkblurbg

Jaarlijks worden er ruim 1.500.000 m3 EPS verpakkingen op de Nederlandse markt gebracht. Door aanscherping van kwaliteitscriteria voor verwerking én nieuwe marktmogelijkheden, kan een groot deel hiervan duurzamer ingezameld en/of verwerkt worden. Nu wordt minder dan 10% EPS verpakkingsmateriaal geregistreerd ingezameld. Kwaliteitscriteria die leiden tot een zo hoogwaardig mogelijke recycling in combinatie met beheersbare inzamelkosten zijn essentieel voor gemeenten volgens EPS Nederland.

Gescheiden inzamelen en verwerken

Op 14 juni 2018 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gewezen op het belang om zorgvuldig om te gaan met EPS stromen en deze op de juiste manier gescheiden in te zamelen en te verwerken. Dit vanwege de mogelijke aanwezigheid van HBCDD in EPS bouwproducten. Bouwpolystyreenschuim met gemiddeld 0,7% HBCDD dient daarom zo veel mogelijk gescheiden te worden ingezameld en ter vernietiging van het HBCDD te worden verwerkt.

Milieustraten

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie blijkt dat met name op de gemeentelijke milieustraten de scheiding tussen HBCDD bevattend bouwpolystyreenschuim en veelal HBCDD-vrij verpakkingspolystyreenschuim niet optimaal is. Hierdoor ontstaan mengpartijen waarbij gemiddelde concentraties boven de 0,1% gevonden zijn en mogelijk zelfs boven 0,1% kunnen ontstaan. Die mengstromen mogen niet worden gerecycled (boven 0,1%) of niet vrij worden toegepast in producten (boven 0,01%). Om die reden is het van belang om op de milieustraten een goede scheiding aan te brengen tussen ‘verpakkingsschuim’ en ‘bouwschuim’.

Van inzameling tot recycling

EPS Nederland heeft het initiatief genomen om te komen tot een duurzame ketenoplossing voor afgedankt EPS, van inzameling t/m recycling. EPS Nederland investeert onder andere in nieuwe technieken, waardoor de inzameling en toepassing van materiaalhergebruik duurzamer kan plaatsvinden. Het gepatenteerde inzamelvoertuig van EPS Nederland, ‘de EPS Convertor’, stimuleert bewustwording en materiaal-hergebruik. Door inzameling en bewerking van EPS ter plaatse uit te voeren en daardoor zichtbaar te maken, levert dit dubbel voordeel op. EPS Nederland werkt samen met fabrikanten, gemeenten, inzamelaars, verwerkers en Nedvang. Omdat EPS Nederland uitgaat van het white label principe is en blijft de dienst toegankelijk voor alle ketenpartners, volgens ons een primaire voorwaarde om ketens met elkaar te sluiten. Door ervaringen met elkaar te delen kan er onderzocht worden hoe het inzamelen en verwerken van EPS zo duurzaam mogelijk kan plaatsvinden. Op dit moment onderzoeken en testen we in samenwerking met gemeenten en uitvoeringsorganisaties op een aantal locaties in Nederland op welke manieren het scheiden/gescheiden houden, sorteren, inzamelen en recyclen van EPS zo duurzaam, efficiënt en effectief mogelijk kan.

Het is tijd voor verandering 

Nederlandse verwerkers/fabrikanten willen meer gebruikt EPS recyclen. De vraag naar gebruikt EPS bij de verschillende fabrikanten is groter dan het aanbod. EPS Nederland streeft ernaar om kwalitatief hoogwaardige EPS stromen te behouden, zodat deze grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw door EPS fabrikanten (in Nederland) gebruikt worden, ook niet verpakkingen. Omdat het verbranden van EPS en downcycling echter vanuit economische motieven de gewoonste zaak van de wereld zijn, zal ook hier een trendbreuk moeten plaatsvinden. Het vernietigen van grondstoffen staat immers haaks op de doelstellingen die gedefinieerd zijn:

Het Grondstoffenakkoord

Onze samenleving draait op wat de aarde en de economie ons bieden: we gebruiken grondstoffen voor voedsel, onderdak, warmte, kleding, elektrische apparaten en mobiliteit. Die behoefte aan grondstoffen neemt de komende jaren toe, in Nederland en de rest van de wereld. Tegelijkertijd verspillen we nog veel grondstoffen waarmee we onnodig waarde verloren laten gaan, het milieu vervuilen en het klimaat beïnvloeden. De transitie die hiervoor nodig is, betekent een stevige uitdaging voor alle partners. Het zal een tijdrovend en complex proces zijn, waarin partners samen innoveren en experimenteren, waarin zij leren om circulair te denken en te werken, flexibel inspelend op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Lees meer over het Grondstoffenakkoord.

Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3)

Het gescheiden houden van afvalstoffen is een middel om het afvalbeheer op een veilige manier te laten plaatsvinden en zoveel mogelijk recycling te behalen. Daarmee draagt afvalscheiding bij aan een circulaire economie. De mogelijkheden voor recycling van afvalstoffen worden voor een belangrijk deel bepaald door de aard en samenstelling van de afvalstoffen. Het is belangrijk dat bij het ontstaan en het verder beheer van afvalstoffen rekening wordt gehouden met de recyclingmogelijkheden. Lees meer over LAP3.

Sectorplan 85

EPS valt onder categorie 28 van bijlage 5 van het LAP3: geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) met een concentratie aan HBCDD van minder dan 1.000. Op basis van beleid rond het gescheiden houden zoals beschreven in hoofdstuk B.3 moeten afvalstoffen van deze categorie in beginsel gescheiden worden gehouden van elkaar, van andere categorieën afvalstoffen en niet-afvalstoffen. Gemeenten: Op grond van de Activiteitenregeling milieubeheer, artikel 3.115, tweede lid onder i, dient EPS bij de gemeentelijke milieustraat gescheiden te worden opgeslagen. Indien EPS op de gemeentelijke milieustraat niet gescheiden wordt opgeslagen, moet via nascheiding of op een andere wijze eenzelfde niveau van afvalscheiding worden bereikt waarmee eenzelfde niveau van recycling kan worden bereikt als wat zou zijn bereikt bij het reeds gescheiden houden op de milieustraat.

Zie verder beleidskader B.3 Afvalscheiding.
B3.5.2. Bedrijven: EPS moet gescheiden worden gehouden indien de hoeveelheid per week 240 liter overstijgt.

De circulariteit van EPS

Ingezameld EPS is in Nederland optimaal her te gebruiken. Na een selectie op kwaliteit kunnen EPS verpakkingsmaterialen en andere niet HBCDD houdende EPS (bouw)materialen bewerkt worden en daarna zonder chemische bewerking weer direct als volwaardige grondstof (in Nederland) ingezet worden. Bijvoorbeeld voor de productie van hoogwaardige isolatie platen en wanden. De levensduur van deze platen ligt op 30-40 jaar. Het materiaal is vervolgens na recycling weer opnieuw in te zetten.

EPS staat los van de huidige inzamelstructuur van kunststof verpakkingen (Plastic Heroes). Nascheiding is voor EPS-recycling geen optie. Er is nog geen effectieve en efficiënte uniforme landelijk dekkende oplossing voor het inzamelen van EPS. Dit beperkt tot heden het hergebruik en recycling potentieel. EPS Nederland doet hier iets aan en stimuleert daarmee de circulariteit van EPS. Lees meer over EPS-NL.

Contact

Wilt u meer informatie over mogelijkheden voor uw gemeente? Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met u op.