INFORMATIE

Inzameling tot recycling

Lees nu meer

INFORMATIE

Jaarlijks worden er ruim 1.500.000 m3 EPS verpakkingen op de Nederlandse markt gebracht. Door aanscherping van kwaliteitscriteria voor verwerking én nieuwe marktmogelijkheden, kan een groot deel hiervan duurzamer ingezameld en/of verwerkt worden. Nu wordt minder dan 10% EPS verpakkingsmateriaal geregistreerd ingezameld. Kwaliteitscriteria die leiden tot een zo hoogwaardig mogelijke recycling in combinatie met beheersbare inzamelkosten zijn essentieel voor gemeenten volgens EPS Nederland.

Recycle
Afbeeldingonder

INFORMATIE

Gescheiden inzamelen en verwerken

Op 14 juni 2018 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gewezen op het belang om zorgvuldig om te gaan met EPS stromen en deze op de juiste manier gescheiden in te zamelen en te verwerken. Dit vanwege de mogelijke aanwezigheid van HBCDD in EPS bouwproducten. Bouwpolystyreenschuim met gemiddeld 0,7% HBCDD dient daarom zo veel mogelijk gescheiden te worden ingezameld en ter vernietiging van het HBCDD te worden verwerkt.

Milieustraten

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie blijkt dat met name op de gemeentelijke milieustraten de scheiding tussen HBCDD bevattend bouwpolystyreenschuim en veelal HBCDD-vrij verpakkingspolystyreenschuim niet optimaal is. Hierdoor ontstaan mengpartijen waarbij gemiddelde concentraties boven de 0,1% gevonden zijn en mogelijk zelfs boven 0,1% kunnen ontstaan. Die mengstromen mogen niet worden gerecycled (boven 0,1%) of niet vrij worden toegepast in producten (boven 0,01%). Om die reden is het van belang om op de milieustraten een goede scheiding aan te brengen tussen ‘verpakkingsschuim’ en ‘bouwschuim’.

Van inzameling tot recycling

EPS Nederland heeft het initiatief genomen om te komen tot een duurzame ketenoplossing voor afgedankt EPS, van inzameling t/m recycling. EPS Nederland investeert onder andere in nieuwe technieken, waardoor de inzameling en toepassing van materiaalhergebruik duurzamer kan plaatsvinden. Het gepatenteerde inzamelvoertuig van EPS Nederland, ‘de EPS Convertor’, stimuleert bewustwording en materiaal-hergebruik. Door inzameling en bewerking van EPS ter plaatse uit te voeren en daardoor zichtbaar te maken, levert dit dubbel voordeel op. EPS Nederland werkt samen met fabrikanten, gemeenten, inzamelaars, verwerkers en Nedvang.

Omdat EPS Nederland uitgaat van het white label principe is en blijft de dienst toegankelijk voor alle ketenpartners, volgens ons een primaire voorwaarde om ketens met elkaar te sluiten. Door ervaringen met elkaar te delen kan er onderzocht worden hoe het inzamelen en verwerken van EPS zo duurzaam mogelijk kan plaatsvinden. Op dit moment onderzoeken en testen we in samenwerking met gemeenten en uitvoeringsorganisaties op een aantal locaties in Nederland op welke manieren het scheiden/gescheiden houden, sorteren, inzamelen en recyclen van EPS zo duurzaam, efficiënt en effectief mogelijk kan.

FPH9950
Eps

Circulariteit van EPS

Ingezameld EPS is in Nederland optimaal her te gebruiken. Na een selectie op kwaliteit kunnen EPS verpakkingsmaterialen en andere niet HBCDD houdende EPS (bouw)materialen bewerkt worden en daarna zonder chemische bewerking weer direct als volwaardige grondstof (in Nederland) ingezet worden. Bijvoorbeeld voor de productie van hoogwaardige isolatie platen en wanden. De levensduur van deze platen ligt op 30-40 jaar. Het materiaal is vervolgens na recycling weer opnieuw in te zetten.

EPS staat los van de huidige inzamelstructuur van kunststof verpakkingen (Plastic Heroes). Nascheiding is voor EPS-recycling geen optie. Er is nog geen effectieve en efficiënte uniforme landelijk dekkende oplossing voor het inzamelen van EPS. Dit beperkt tot heden het hergebruik en recycling potentieel. EPS Nederland doet hier iets aan en stimuleert daarmee de circulariteit van EPS.

Contact opnemen

De Bolder 6
9206 AN, Drachten