INFORMATIE

Wet- en regelgeving

Lees nu meer

Afbeeldingboven
Afbeeldingonder

Nederlandse verwerkers/fabrikanten willen meer gebruikt EPS recyclen. De vraag naar gebruikt EPS bij de verschillende fabrikanten is groter dan het aanbod. EPS Nederland streeft ernaar om kwalitatief hoogwaardige EPS stromen te behouden, zodat deze grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw door EPS fabrikanten (in Nederland) gebruikt worden, ook niet verpakkingen. Omdat het verbranden van EPS en downcycling echter vanuit economische motieven de gewoonste zaak van de wereld zijn, zal ook hier een trendbreuk moeten plaatsvinden. Het vernietigen van grondstoffen staat immers haaks op de doelstellingen die gedefinieerd zijn.

Grondstoffenakkoord

Onze samenleving draait op wat de aarde en de economie ons bieden: we gebruiken grondstoffen voor voedsel, onderdak, warmte, kleding, elektrische apparaten en mobiliteit. Die behoefte aan grondstoffen neemt de komende jaren toe, in Nederland en de rest van de wereld. Tegelijkertijd verspillen we nog veel grondstoffen waarmee we onnodig waarde verloren laten gaan, het milieu vervuilen en het klimaat beïnvloeden. De transitie die hiervoor nodig is, betekent een stevige uitdaging voor alle partners. Het zal een tijdrovend en complex proces zijn, waarin partners samen innoveren en experimenteren, waarin zij leren om circulair te denken en te werken, flexibel inspelend op nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3)

Het gescheiden houden van afvalstoffen is een middel om het afvalbeheer op een veilige manier te laten plaatsvinden en zoveel mogelijk recycling te behalen. Daarmee draagt afvalscheiding bij aan een circulaire economie. De mogelijkheden voor recycling van afvalstoffen worden voor een belangrijk deel bepaald door de aard en samenstelling van de afvalstoffen. Het is belangrijk dat bij het ontstaan en het verder beheer van afvalstoffen rekening wordt gehouden met de recyclingmogelijkheden.

Sectorplan 85

EPS valt onder categorie 28 van bijlage 5 van het LAP3: geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) met een concentratie aan HBCDD van minder dan 1.000. Op basis van beleid rond het gescheiden houden zoals beschreven in hoofdstuk B.3 moeten afvalstoffen van deze categorie in beginsel gescheiden worden gehouden van elkaar, van andere categorieën afvalstoffen en niet-afvalstoffen. Gemeenten: Op grond van de Activiteitenregeling milieubeheer, artikel 3.115, tweede lid onder i, dient EPS bij de gemeentelijke milieustraat gescheiden te worden opgeslagen. Indien EPS op de gemeentelijke milieustraat niet gescheiden wordt opgeslagen, moet via nascheiding of op een andere wijze eenzelfde niveau van afvalscheiding worden bereikt waarmee eenzelfde niveau van recycling kan worden bereikt als wat zou zijn bereikt bij het reeds gescheiden houden op de milieustraat.

B3.5.2. Bedrijven: EPS moet gescheiden worden gehouden indien de hoeveelheid per week 240 liter overstijgt.

B882520228Z.1 20200321141239 000+G541LKE38.1 0
Eps

Hoogwaardige EPS-stromen behouden door ketensamenwerking